BEGELEIDEN BIJ AANDEELHOUDERSGESCHILLEN

Definitie product

Diligence begeleidt ondernemers in het geval er een geschil is ontstaan tussen twee of meer aandeelhouders in een bedrijf, waarbij is komen vast te staan dat de bij het geschil betrokken aandeelhouders niet meer met elkaar verder kunnen en een of meer aandeelhouders uitgekocht moeten worden.

 

Toelichting

Om uiteenlopende redenen kan tussen aandeelhouders in een onderneming op enig moment een verschil van inzicht over het te voeren beleid ontstaan, een competentiestrijd, een verschil van mening over de verrichte inspanningen voor het bedrijf of de kwaliteit ervan of gewoon een ordinaire ruzie, die verdere samenwerking in de weg staat. Zeker als bij het oorspronkelijk aangaan van de samenwerking geen aandeelhoudersovereenkomst is gesloten en de statuten op zo’n moment te weinig aanknopingspunten bieden om er onderling uit te komen, raken partijen meestal al snel in een patstelling. De emoties kunnen dan hoog oplopen. Partijen wenden zich dan maar tot een advocaat en dat leidt in praktisch alle gevallen tot langdurige en kostbare juridische procedures met aan het eind alleen maar verliezers.

Diligence bestaat sinds 1998 en heeft sindsdien voor haar cliënten al veel van deze scheidingstrajecten begeleid in alle denkbare branches. Ook in een dergelijk traject staat de Diligence intermediair aan één kant: aan de kant van de partij die de andere aandeelhouder(s) uitkoopt, of aan de kant van de aandeelhouder(s) die uitgekocht wordt/ worden. De Diligence intermediairs hebben niet alleen veel kennis en ervaring met het verkopen, kopen of fuseren van bedrijven maar hebben door hun langjarige ervaring de autoriteit om de belangen van de opdrachtgever(s) optimaal te behartigen. Daarmee zijn zij ieder voor zich geschikt om voor elke dga diens raadsman en onderhandelaar te zijn in het complexe scheidingsproces.

 

Omschrijving dienstverlening en werkzaamheden

De Diligence intermediair denkt en onderhandelt allereerst mee bij de vraag wie wie uitkoopt. In een  situatie waarbij twee aandeelhouders ieder 50% van de aandelen houden, kan alleen dit punt al tot langdurige discussies leiden. Uiteraard wordt zo veel mogelijk houvast gevonden bij de statuten, eventuele aandeelhoudersovereenkomst en eerdere afspraken. Vervolgens worden de aandelen gewaardeerd en worden de onderhandelingen gevoerd over de prijs van de over te nemen aandelen. Deze waardering wordt gedaan op de basis van huidige en toekomstige verdiencapaciteit.

De dienstverlening van Diligence bestaat uit het analyseren van het geschil en van de bestaande (contractuele) afspraken over dit soort situaties, het analyseren van de informatie over het bedrijf om zich daarvan een goed beeld te kunnen vormen, het waarderen van de onderneming en vervolgens van het te verkopen of over te nemen aandelenbelang, het voeren van oriënterende gesprekken en onderhandelingen met alle betrokkenen, het formuleren van voorstellen, het uitonderhandelen van de verschilpunten, het uitwerken van het onderhandelingsresultaat in een vaststellingsovereenkomst en het begeleiden van de overdracht van de aandelen bij de notaris.

Indien en zodra het onvermijdelijk blijkt dat er een juridische procedure dient te worden gestart, adviseert de Diligence intermediair inzake het inschakelen van een ter zake deskundige advocaat. Waar deze specifieke expertise is vereist begeleidt de Diligence intermediair de opdrachtgever in het proces met deze en eventueel andere specialisten. De Diligence intermediair voert de regie over het gehele scheidingsproces.

 

Tarifering

De begeleidingswerkzaamheden in een scheidingstraject worden uitgevoerd op basis van uurtarief.

 


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)