Algemene Voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Diligence de navolgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken immer deel uit van de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

Begrippen:

Opdrachtnemer:

Diligence, handelsnaam van de bij haar aangesloten partnerorganisaties, en/of de bij haar aangesloten medewerkers.

Team:

De medewerkers van Opdrachtnemer die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van het project zoals dat door Opdrachtnemer is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Opdrachtgever:

Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met Opdrachtnemer.

Centrale Organisatie:

Diligence Services B.V., gevestigd aan de Kerkewijk 65, 3901 EC Veenendaal; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 14057189.

Project:

Een door de Opdrachtgever te koop aangeboden of te koop gevraagd bedrijf of agentuur, een aangeboden of gevraagde participatie, financiering, samenwerking, licentie, octrooi of patent, dan wel een andere door de Opdrachtgever gevraagde

Dienstverlening.

Artikel 1: Aanbiedingen en/of offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Opdrachtbevestiging

Alvorens de werkzaamheden voor de Opdrachtgever te kunnen aanvangen, dient Opdrachtnemer een door de Opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging te hebben ontvangen.

Artikel 3: Werkingssfeer

 1. Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen, in geval een of meerdere bedingen vernietigd worden of vernietigbaar zijn.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde: (1e) de Overeenkomst, (2e) de Bijlagen, (3e) de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van Opdrachtnemer te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 2. Een opdracht komt tot stand met Opdrachtnemer als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 5: Dienstverlening Opdrachtnemer en uitvoering overeenkomst

 1. De dienstverlening van Opdrachtnemer richt zich uitsluitend op het bij elkaar brengen van partijen bij het kopen of verkopen van bedrijven, agenturen, patenten, octrooien, en licenties, en het bij elkaar brengen van partijen voor het fuseren, samenwerken en financieren van ondernemingen en management buy-in en buy-out transacties.
 2. Bij kennismakingsgesprekken of onderhandelingen staat Opdrachtnemer ten dienste van alle betrokken partijen die Opdrachtnemer hiertoe een schriftelijke opdracht hebben verstrekt.
 3. Opdrachtnemer brengt partijen bij elkaar, belegt vergaderingen, zit de vergaderingen voor, stuurt het onderhandelingsproces en waakt over de te volgen procedures.
 4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 5. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij anders is of wordt overeengekomen. Opdrachtnemer heeft de verplichting om desgevraagd de Opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en over de vorderingen in de uitvoering van de opdracht.
 6. De Opdrachtgever moet Opdrachtnemer tijdig inlichten over gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 7. Indien een bepaalde termijn wordt overeengekomen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt dit door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is deze termijn niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer voor directe of indirecte gevolgen van een (te) laat geleverde prestatie.
 8. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip en/of de overeengekomen plaats, doordat de Opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de Opdrachtgever in verzuim en heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van Opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
 9. Indien de in het vorige lid bedoelde tekortkoming het gevolg is van een door de Opdrachtgever gewenste wijziging in de specificaties van de opdracht, wordt de hierboven bedoelde termijn zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.

Artikel 6: Inschakeling van derden

De keuze van eventueel door de Opdrachtgever in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met Opdrachtnemer en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 7: Wijziging team

Opdrachtnemer kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle direct en/of indirect van Opdrachtnemer verkregen informatie en gegevens, waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet beseffen dat deze vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk te behandelen.
 3. Opdrachtgever zal deze vertrouwelijke informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
 4. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.
 5. Indien er door Opdrachtnemer schade wordt opgelopen door het niet nakomen van de verplichting tot geheimhouding van de Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer deze schade, verhoogd met alle kosten die gepaard gaan met de invordering van deze schade, op de Opdrachtgever verhalen.

Artikel 9: Adresopgave door Opdrachtgever

Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere door Opdrachtnemer aangegeven wijze aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Artikel 10: Facturen en Betalingen

 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Alle bedragen zijn in Euro’s.
 3. Betaling van declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening ook in faillissement, door overmaking van het bedrag op een door Opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling zijn de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 11: Invorderingskosten

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen de factuur heeft betaald, dan heeft Diligence, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, recht op betaling van deze factuur en onverminderd haar overige wettelijke rechten op: * vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening; * alle invorderingskosten, zowel in als buiten rechte, conform de volgende staffel: * 15% over de hoofdsom van de vordering voor bedragen tot en met € 10.000; * 10% over de volgende € 15.000 van de vordering (i.c. het gedeelte van de vordering tussen € 10.001 en € 25.000); * 5% over het meerdere (i.c. het gedeelte van de vordering boven € 25.000). De minimum vergoeding voor invorderingskosten bedraagt € 250 excl. BTW.
 2. Al het geen Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zelf zijn faillissement aanvraagt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over zijn vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, of in geval het een natuurlijk persoon betreft, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, of enige uit kracht van de wet of overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, of nalaat een factuur of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen, of overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.
 3. Opdrachtnemer is in de gevallen zoals bedoeld in lid 2, eveneens gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de lopende overeenkomst en alle andere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling per aangetekende brief; en/of b. de nakoming van de overeengekomen verplichting op te schorten totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer of een tot het concern van Opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is nagekomen; c. enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag op grond van de door Opdrachtnemer geleverde Diensten terstond in zijn geheel op te eisen waarbij verleende kortingen komen te vervallen; en/of d. alvorens verder te presteren eerst van Opdrachtgever zakelijke of persoonlijke zekerheid of een bankgarantie te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, respectievelijk voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Opdrachtnemer schuldig mocht zijn.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Aangezien Opdrachtnemer uitsluitend optreedt als intermediair tussen partijen en geen invloed uitoefent op besluitvorming van partijen is Opdrachtnemer, behoudens het navolgende, dan wel indien schriftelijk anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade en/of kosten (inclusief gevolgschade, indirecte schade zoals inkomstenderving, bedrijfsschade en winstderving), die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst c.q. handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals werknemers. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid van derden jegens Opdrachtgever of voor schade tengevolge van de door Opdrachtgever in het verkeer gebrachte Diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien Opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend omdat Opdrachtnemer enige verplichting jegens de verzekeraar niet is nagekomen, tot maximaal een bedrag van één maal de gemiddelde maandfactuur welke is berekend over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Onder directe schade zoals genoemd in dit artikel wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht

 1. Indien en voor zover Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, maar met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.
 2. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Opdrachtnemer het recht heeft overbodig gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Onder oorzaken die Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtnemer of in de onderneming van een derde van wie Opdrachtnemer zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, werkstaking of uitsluiting, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- of brandstoffen en alle overige van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten, alsmede het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Opdrachtnemer zaken of diensten betrekt.
 4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Opdrachtnemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer zal bij overmacht die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

Artikel 14: Geschillen en/of klachten

 1. Klachten van de Opdrachtgever(s) met betrekking tot de dienstverlening van Opdrachtnemer en/of met betrekking tot declaraties en/of facturering dienen binnen 8 dagen na het verlenen van de dienstverlening of de ontvangst van de declaratie en/of factuur schriftelijk gedaan te worden aan het kantoor van de Centrale Organisatie.
 2. Klachten geven de Opdrachtgever(s) geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van een vordering op te schorten.
 3. Het behandelen van klachten door de Centrale Organisatie, wil niet zeggen dat Opdrachtnemer de klachten beschouwt als terecht of als tijdig ingediend.
 4. Het in dit artikel bepaalde brengt geen wijziging in het recht van partijen zich tot de burgerlijk rechter te wenden.
 5. Eventuele claims van één of meerdere Opdrachtgever(s) zijn niet voor verrekening vatbaar.

Artikel 15: Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Amsterdam in Nederland.