Privacybeleid van Diligence

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Diligence. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze diensten aan jou te leveren en jou hierover te informeren, voor zover je hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen wanneer je van onze diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe jij jouw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we jouw gegevens verwerken.

Onze Diensten

Diligence begeleidt ondernemers bij het kopen dan wel verkopen van een onderneming, of bij het aantrekken van informeel kapitaal. Onze dienstverlening wordt aangeboden via diverse platforms, zoals telefoon, sms en web. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou van dienst te kunnen en om jou te informeren over onze diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld tijdens een eerste kennismaking. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens via een opdrachtbevestiging, uittreksel Kamer van Koophandel, e.d. Hierdoor kunnen we onze diensten personaliseren en verbeteren.

Wanneer je aan Diligence een opdracht verleent, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
 • De gegevens van jouw vennootschap en bedrijfsnaam
 • Bedrijfsregistratienummer
 • E-mailadres
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw adres
 • Factureringsinformatie

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Kamer van Koophandel; daarbij gaat het normaliter over uittreksel KvK;
 • Creditsafe; met behulp van de Creditsafe database is het mogelijk om jouw bedrijfsgegevens, kredietscores en limieten, directiegegevens, concernstructuur, betalingservaringen e.d. van jouw bedrijf online in te zien.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken jouw persoonsgegevens om jouw bedrijf te kunnen verkopen, dan wel een bedrijf voor jou te kunnen kopen, dan wel anderszins jou in dit kader van dienst te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van informeel kapitaal. Zo gebruiken wij deze informatie om de juiste match te realiseren en de haalbaarheid van zo’n match te toetsen.
 • Klantencontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met jou te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en communiceren wij met jou over de voortgang van een verstrekte opdracht, om problemen op te lossen, en om jou uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Marketing. We willen jou graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten, of die van andere bedrijven (voor zover jij hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.
 • Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met jou af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 • Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe diensten te prioriteren of deze te identificeren.
 • Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien jij problemen ondervindt met één van onze diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals jouw naam, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken jouw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.
 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken jouw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Uitgezonderd de hierna genoemde redenen, delen wij jouw gegevens nooit met derden:

 • Namelijk die gevallen waarin jij ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met jou af te dwingen. Wanneer jij bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Zoals hierna wordt beschreven onder ‘Verantwoordelijke entiteit’, is Diligence een partnerorganisatie. Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor database beheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met andere entiteiten van de Diligence groep gedeeld. Het delen van gegevens binnen de groep vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel in ons hoofdkantoor in Nederland. Afhankelijk van jouw locatie en indien van toepassing kunnen daarnaast bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.
Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien een door u verstrekte opdracht is stopgezet of afgerond, markeren wij deze in onze database als ‘inactief’. Jouw persoons- en dossiergegevens bewaren wij zo lang dit wettelijk verplicht is. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Indien je geïnformeerd wenst te worden over jouw persoonlijke account, dan kun je contact opnemen met onze Helpdesk via info@diligence.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van jouw overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld
  1. voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten
  2. ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling
  3. ter archivering van informatie over jouw account
  4. om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of
  5. ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek
 • Wanneer jij ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met onze Helpdesk via info@diligence.nl.

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Diligence is een partnerorganisatie bestaande uit Diligence Services B.V., geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 16220587, alsmede de vennootschappen van de verschillende partners die deel uitmaken van de Diligence Groep. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Diligence Services B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt. Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen waarin een partnerorganisatie binnen de Diligence Groep zelfstandig de betreffende doelstellingen van en de middelen voor een verwerking bepaalt en/of zij dit gezamenlijk met Diligence Services B.V. doet. Voor die verwerkingen geldt Diligence Services B.V. als (mede) verwerkingsverantwoordelijke.