Succesbegeleiding

Een bedrijfsoverdracht is niet klaar bij de ondertekening van het contract. Er gebeuren daarna veel dingen die van grote invloed zijn op het slagen of mislukken van de koop of verkoop. Diligence treedt op als ondernemerscoach na de transactie zodat deze op de langere termijn het verwachte succes oplevert.

Als de overnameadviseur zijn werk heeft gedaan, staat de ondernemer er veelal alleen voor. Die raakt vaak ondergedompeld in de waan van de dag en verliest zaken uit het oog die essentieel zijn voor het welslagen van de overname. De praktijk blijkt anders dan verwacht. Ondernemers gaan dan pionieren of vergeten waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier zijn geregeld. Dat kan tot conflicten leiden met de andere partij. Diligence is dan bij uitstek de partij die de ondernemer kan bijstaan bij het oplossen van dit soort problemen.

In voorkomende gevallen is het mogelijk om deze diensten aan te bieden na de begeleiding van de verkoop van een bedrijf in het geval de oude eigenaar nog een tijd aanblijft. 

Na koop

Een overdracht is een ingrijpend moment in het leven van een bedrijf dat lang nagalmt. Er is een wisseling van de wacht aan de top: nieuwe leiding betekent een nieuwe stijl, werkwijze en koers. Denk aan modernisering, uitbreiding of het betreden van nieuwe markten. Hoe valt de overdracht bij het personeel? Een nieuwe relatie en nieuw vertrouwen moeten worden opgebouwd. Dit kost tijd en gaat soms moeizaam. Zeker MBI- en in mindere mate MBO-kandidaten willen nogal eens hard van stapel lopen en te veel willen bereiken in te korte tijd. Inschakelen van een ervaren businesscoach kan ervoor zorgen dat een overname ook op lange termijn succesvol is, ook na een stroeve start.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • een luisterend oor
  • sparring partner voor de nieuwe DGA
  • begeleiding bij de uitvoering van het post acquisition plan
  • klankborden over strategische vraagstukken en beslissingen
  • kritische blik houden op de financiën
  • follow up van het business plan en zorgen dat dit up to date blijft
  • ondersteunen bij gesprekken met financiers

Na fusie

Als twee bedrijven willen fuseren, zijn er meestal hoge verwachtingen over de gewenste synergie. Die valt vaak tegen. Daarbovenop komen minder leuke kanten zoals aanpassen aan elkaar, gedeelde zeggenschap, cultuurverandering etc. Al snel gaat men zich afvragen waarom de fusie is aangegaan. Er kunnen zoveel problemen ontstaan dat besloten wordt om uit elkaar te gaan. De fusie is dan mislukt. Naast de dienstverlening na koop (hierboven) zijn er twee extra aandachtsgebieden waarin de Diligence overnameadviseur een rol kan spelen:

  • cultuurverandering
  • behalen van het gestelde doel van de fusie

Bedrijfscultuur is het meest onderschatte aspect van een fusie. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur waaraan medewerkers loyaal zijn. Dat geldt met name als nieuwkomers, die niet altijd even welkom zijn, hun intrede doen. Om strijd tussen de ‘kampen’ te voorkomen, moet zorgvuldig worden gewerkt aan integratie. Lang vóór de fusie moet de leiding weten welke cultuur er na de fusie zou moeten ontstaan en wat daarvoor nodig is. Er moet er een duidelijk plan zijn hoe de cultuur wordt geïmplementeerd – dat vervolgens uitgevoerd en gemonitord moet worden. Daarnaast dienen partijen vooraf duidelijk te maken wat men wil bereiken met de fusie. Ook dat moet helder zijn vastgelegd in een business plan dat strak uitgevoerd en gemonitord moet worden.